Så blir vi bättre

För att vi ska utveckla och förbättra vår verksamhet följer samtliga arbetslag kontinuerligt och systematiskt upp och analyserar sitt arbete.

Vi följer upp och analyserar:

  • varje barns utveckling och lärande
  • barns delaktighet och inflytande
  • vid vilka tillfällen barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig
  • hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner
  • hur föräldrarna upplever verksamheten
  • förskolans likabehandlingsplan